Op al onze offertes, op alle opdrachten an ons en met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN,gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.